Chýba našej samospráve odbornosť? Posúďte sami 3

Autor: Katarína Holá | 18.5.2019 o 21:34 | (upravené 20.5.2019 o 19:49) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  693x

Je naozaj pravda všetko to, čo odznelo na poslednom zastupiteľstve? Sú poslanci a verejnosť presvedčení, že to, čo schválili, je prospešné pre seniorov? Má mesto šetriť práve na tejto skupine obyvateľov? 

O opatrovateľskej službe a jej poskytovaní v našom meste sme mali možnosť dozvedieť sa niečo nové na poslednom zastupiteľstve konaného dňa 29.4.2019 (Záznam MsZ, čas: 1hod 11 min). Nedá mi, aby som na časť obsahu tohto rokovania nereagovala v súvislosti s opatrovateľskou službou. Veď predsa jedná sa o našich občanov.

Nasledujúca tabuľka vypovedá o výškach úhrad za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v okolitých mestách a v obci  Trenčianska Teplá.

Stav k 1.5. 2019:

FAKTY:

Obec/mesto

Úhrada klienta za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby stanovená vo VZN

Realizátor projektu prostredníctvom IA MPSVR SR *

Počet opatrovateliek zapojených do projektu

Trenčianska Teplá

0,80 eur

Áno, prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce

8 na plný úväzok

Nová Dubnica

1,30 eur

Nie

-

Dubnica nad Váhom

1,00 eur

Áno

*23 na plný pracovný úväzok

*2 na skrátený pracovný úväzok 4hod/deň

*4 na skrátený pracovný úväzok 6hod/deň

*1 na skrátený pracovný úväzok 3,5hod/deň

Trenčín

1,60 eur

Áno, prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta

50 na plný úväzok

Púchov

1,20 eur

Nie

-

Trenčianske Teplice

2,40 eur

Nie

-

* IA MPSVR SR – Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Ako bola spoločnosť StarDos, n.o. vybratá pre poskytovanie opatrovateľskej služby v Trenčianskych Tepliciach? Na základe čoho?

Túto otázku doposiaľ nikto nezodpovedal! Údajným podpísaním Dohody o spolupráci medzi Mestom Trenčianske Teplice a StarDos, n.o. sa odkázaní občania stali z môjho pohľadu rukojemníkmi. Ak potrebujú opatrovateľskú službu, majú naoko jedinú možnosť: podpísať zmluvu so Strardos, n.o. a platiť za opatrovateľskú hodinu 2,40 eur danej spoločnosti. A to všetko za výdatnej pomoci vedenia mesta.

Ak by si chceli vybrať lacnejšiu alternatívu, môže to byť problém, najmä ak daná spoločnosť nečerpá financie z europrojektu. Je málo pravdepodobné, že by vedenie mesta bolo ochotné danej spoločnosti platiť rozdiel skutočnej ceny práce a úhrady klienta. Ak by k tomu pristúpilo, diskriminovalo by ostatných odkázaných občanov.

V nasledujúcej tabuľke som uviedla 3 spoločnosti poskytujúce terénnu opatrovateľskú službu. Všetky tri majú sídlo v Trenčíne. Každá z nich získala nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje, teda z eurofondov (výzva OP ĽZ DO 2018/4.2.1/01).

V tabuľke je možné sledovať výšku úhrady klienta za opatrovateľskú hodinu a tiež celkovú cenu za opatrovateľskú hodinu. Vzhľadom na zmenu VZN Mesta Trenčianske Teplice, vychádza opatrovateľská hodina pre našich odkázaných občanov najdrahšie práve v spoločnosti StarDos, n.o.

Spoločnosť

Úhrada klienta/hod. pri zapojení do projektu IA MPSVR SR 1

Cena za hod. poskytovanej opatrovateľskej služby celkovo

Link na cenník spoločnosti

StarDos, n.o.

určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení 2

5,70 eur

https://stardos.sk/osetrovatelska-sluzba/#1527189245164-3fa40eee-4025

Sýkorka, n.o.

2,15 eur

5,20 eur

https://www.sykorka.sk/opatrovatelska_sluzba/cennik/

Custodia, n.o.

1,80 eur

6,50 eur

http://www.custodia.sk/cennik.html

1 IA MPSVR SR – Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

2 ešte do konca apríla 2019 spoločnosť uvádzala vo svojom cenníku úhradu klienta za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby vo výške 2,40 eur

 

Som veľmi rada, že v zmysle môjho posledného blogu sa poslanci zaoberali otázkami, ktoré som v ňom nastolila. Avšak, je naozaj pravda všetko to, čo odznelo na poslednom zastupiteľstve? Sú poslanci a verejnosť presvedčení, že to, čo schválili, je prospešné pre seniorov? Má mesto šetriť práve na tejto skupine obyvateľov? Nezabudlo sa predovšetkým na ľudský a sociálny rozmer?

Pani prednostka vo svojom príhovore k danej téme uviedla niekoľko argumentov v prospech novozavedeného systému a k zvýšeniu poplatku za opatrovateľskú službu:

 • V SR došlo k navýšeniu minimálnej mzdy zo 480 eur na 520 eur. 

Môže sa zdať, že je to naozaj oprávnený dôvod na navýšenie poplatku za úhradu opatrovateľskej služby klientom. Prečo k tomuto kroku nepristúpili aj okolité obce? Už predtým sme mali pomerne nákladnú opatrovateľskú službu pre klientov (oproti okolitým obciam), keď sa spolupodieľali na úhrade mzdy opatrovateľky sumou 2,16 eur za hodinu.

 • Podľa novej formy poskytovania terénnej opatrovateľskej služby, mestu nevznikajú náklady a klient dostane komplexnejšiu starostlivosť v sociálnej aj zdravotnej oblasti.

Ako je to možné? Veď starostlivosť poskytujú tí istí ľudia ako predtým, nie sú vyškolení zdravotnícki pracovníci. To znamená, že ak má klient záujem aj o zdravotnícku starostlivosť, musí mu byť poskytnutá odborníkom. Tieto služby si klient musí zaplatiť nad rámec opatrovateľskej služby, pričom túto možnosť mal aj predtým, za rovnakých podmienok ako dnes.

 • Mesto za 2 roky údajne ušetrí približne 52 000 € na mzdách opatrovateliek.

Mesto síce ušetrí, ale v žiadnom prípade nie takú vysokú sumu. Pri výpočte totiž nebolo zohľadnené, že klienti na opatrovateľskú hodinu prispievajú takmer polovicou z celkových nákladov na hodinu mzdy opatrovateľky.

Výpočet:

Hrubá mzda: 520 € (minimálna mzda v SR)

Superhrubá mzda: 703 € (vrátane odvodov zamestnávateľa)

Čistá mzda: 430 € (to, čo je zamestnancovi reálne vyplatené)

Vo výpočte rátame so všetkými nákladmi na 3 zamestnancov (opatrovateľky, ktoré vykonávajú terénnu opatrovateľskú službu na plný úväzok): 703 € x 3 opatrovateľky x 24 mesiacov = 50 616 €.

Pomocný výpočet:

zrealizovaných opatrovateľských hodín v roku 2018:

3932 h x 2,16 € x 2 roky = 16 986,24 € (alebo 3932 h x 2,40 € x 2 roky = 18 873,60 €)

Z uvedenej celkovej ceny práce 50 616 € odrátame príspevok klientov vo výške 16 986,24 € (alebo 18 873,60 €)= 33 629,76€ (alebo 31 742,4 €)

Z uvedeného vyplýva, že mesto môže týmto opatrením odhadom ušetriť za 2 roky sumu okolo 33 630 € (pri poplatku klienta 2,16 €) alebo 31 742 € (pri poplatku klienta 2,40 €).

Pozn.: Výpočet nezohľadňuje výšku odmeny za vykonanú prácu opatrovateľky, ktorá je zamestnancom mesta. V tom prípade sa výška jej ohodnotenia odvíja zo zákona 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zároveň je jej pracovná doba kratšia o ½ hodinu.

 • Mesto Trenčianske Teplice podpísalo Dohodu o spolupráci so spoločnosťou StarDos, n.o..

Táto dohoda (zmluva) nebola doposiaľ zverejnená, k zverejneniu došlo až 17.5.2019. Podľa zverejnených informácii, zmluva bola podpísaná 29.4.2019 (v deň konania MsZ), no spolupráca s našou samosprávou prebieha už od 1.3.2019, čo bolo uvedené na aj MsZ dňa 29.4.2019. 

 • Mesto má v pláne poskytovať aj iné služby v sociálnej oblasti, prostredníctvom ušetrených peňazí. Pripravuje sa manuál, plánujú sa zaviesť nové služby.

V tomto prípade je to chvályhodné, otázkou však zostáva opäť forma, finančné, personálne a materiálne zabezpečenie a termín ich spustenia. Ak mala samospráva záujem zaviesť tieto služby už v roku 2019, bolo potrebné myslieť na to už v rozpočte, vytvoriť a zadefinovať v ňom novú položku (alebo položky). Ak samospráva uvažuje o zavedení nových služieb až v budúcom roku (2020), v tom prípade nechávať sumu viac ako 26 000 eur v rozpočte (na položke: prvok 2.6.2 opatrovateľská služba), ktorú čerpať neplánuje, je skutočne neodborným riešením.

Na zamyslenie: Prvok 2.6.2 - schválená položka v rozpočte mesta na rok 2019 vo výške 35 469 €: je určená na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby, ktorú poskytuje od 1.3.2019 súkromná spoločnosť (nie mesto), no aj napriek tomu bolo k 6.5.2019 vyčerpaných 8 854,53 € !

 

Niekoľko nepresností uviedla aj pani riaditeľka spoločnosti StarDos, n.o., dovolím si vybrať najpodstatnejšie:

Mesto nemôže nič prispievať.

 • Môže: za dodržania podmienky, že poskytnutím príspevku z eurofondového projektu nedôjde k nadmernej náhrade a dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.

Minimálna doba opatrovania jedného klienta je 4 hodiny/deň, pretože im to určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň postupujú podľa zákonníka práce, ktorý im umožňuje buď plný alebo polovičný úväzok.

 • Zákonník práce pozná pojem kratší pracovný čas a jeho rozsah môže mať rôznu podobu. Ak si spoločnosť StarDos vo svojom projekte v žiadosti o príspevok (schválený IA MPSVR SR) zadefinovala len tieto dva druhy úväzku (plný a polovičný), sama si tento rozsah obmedzila (viď rozpočet projektu v dodatku zmluvy s IA MPSVR SR).

521 – Mzdové výdavky

Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj „CCP“) 570€ na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas  alebo pracovnom pomere na skrátený pracovný úväzok (v alikvotnej výške) zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Cena pre klienta za opatrovateľskú hodinu bola navýšená len o 16 centov.

 • Omyl! Cena bola navýšená z pôvodných 2,16 eur na 2,40 eur, čo je nárast o 0,24 eur na jednu hodinu opatrovania. Zároveň, ak klient musí akceptovať minimálny čas opatrovania v rozsahu 4 hodiny (predtým si sám určil potrebný rozsah), do peňaženky musí načrieť omnoho hlbšie.

Pani riaditeľka spoločnosti StarDos, n.o. nemôže uviesť ďalšie obce, kde majú podpísané podobné dohody o spolupráci ako v Trenčianskych Tepliciach odvolávajúc sa na GDPR. Z daných obcí by bolo možné získať referencie na spoločnosť StarDos, n.o..

 • Osobným údajom podľa GDPR je každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo nepriamo určiť konkrétneho človeka = fyzickú osobu. Na tento prípad sa GDPR nevzťahuje, pretože sa nejedná o poskytnutie osobných údajov ani konkrétnych mien opatrovaných osôb. Jedná sa o získanie referencií na danú spoločnosť.

 

Prečo sme sa do výzvy nezapojili aj my ako mesto v roku 2018?

Jedna vec je získať financie z EÚ projektu, druhá je jeho realizácia v praxi. Samozrejme, aj naša samospráva sa pohrávala s myšlienkou zapojiť sa do výzvy v roku 2018. Túto možnosť sme zvažovali na základe zhodnotenia jej kladov a záporov. No nakoniec sme sa rozhodli na ňu nereflektovať. Dôvodov bolo hneď niekoľko:

 • Projekty tohto typu sú spravidla administratívne náročné, nadmerne zaťažujú úradníka personálneho, sociálneho aj finančného oddelenia.
 • Pravidlá pre čerpanie prostriedkov sú veľmi prísne, akékoľvek porušenie (aj z objektívnych dôvodov), má za následok zníženie rozpočtu projektu.
 • V prípade dlhodobej PN opatrovateľky je možné realizovať zástup počas PN inou opatrovateľkou. Avšak musia byť dodržané podmienky výzvy, napr. uzavretá pracovná zmluva náhradnej opatrovateľky na stanovený úväzok s kvalifikačnými predpokladmi. To znamená mať v zálohe ďalšiu opatrovateľku, ktorá môže okamžite nastúpiť len na záskok.
 • V prípade, že klientovi z nejakého dôvodu nie je služba poskytovaná (zomrel, je hospitalizovaný, má starostlivosť na určitý čas zabezpečenú inak, a pod.), nie je možné poskytnutie predmetného príspevku na opatrovateľku/ky za tento čas. Opatrovateľka musí byť priradená na starostlivosť k inému klientovi. Aj počas starostlivosti o iného klienta musia byť dodržané všetky podmienky viažuce sa ku klientovi, napr. klient má vydané Rozhodnutie o odkázanosti a zároveň má uzatvorenú Zmluvu s poskytovateľom opatrovateľskej služby maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti. V praxi to znamená mať taktiež klienta „v zálohe“.

Z mojich skúseností v oblasti eurofondových projektov môžem konštatovať, že pre malé samosprávy (medzi ktoré sa radí aj naša), je problematické splniť podmienky samotnej realizácie projektu. Samosprávy (ako aj iní prijímatelia) budú musieť finančné prostriedky vracať, pričom ich administratívne zaťaženie sa danými úkonmi ešte zvyšuje.

 

Záver

Pri zmenách, ktoré majú priamy dopad na občanov samosprávy, je potrebné zohľadňovať všetky súvisiace aspekty. V tomto prípade môžeme hovoriť predovšetkým o ekonomickom a sociálnom. Podľa vedenia mesta bolo zámerom tohto opatrenia skvalitniť poskytované sociálne služby (pridanou hodnotou je vraj poskytovanie zdravotnej starostlivosti) a zároveň ušetriť finančné prostriedky mesta.

Aj keď by teoreticky malo dôjsť k úspore v rozpočte mesta, opatrenie nezohľadňuje finančné možnosti odkázaných osôb. Miesto toho, aby im mesto bolo nápomocné, dostáva ich do neriešiteľnej situácie. Seniori, ktorí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť, si ju vzhľadom na svoje finančné možnosti nemôžu dovoliť v rozsahu, v akom by potrebovali alebo vôbec.

A čo opatrovateľky, ktorých zamestnávalo mesto? Za ich obetavú prácu im bola vedením mesta podsunutá dohoda a zo dňa na deň boli zrazu zamestnankyňami inej spoločnosti. Samozrejme za úplne iných podmienok, bez akejkoľvek istoty.

Sociálna oblasť patrí medzi tie, kde treba veľmi citlivo zvážiť, či tu bude samospráva šetriť. V tomto prípade sa jedná len o krátkodobé opatrenie, ktorým došlo k rozbitiu fungujúceho systému opatrovateľskej služby v našom meste.  

Nemám záujem šíriť neodborné a štvavé príspevky, vychádzam len z faktov a verejne dostupných informácií. Vzhľadom na charakter a množstvo informácií, ktoré som k danej téme zosumarizovala, formu blogu považujem za najvhodnejší spôsob ako upozorniť na neprávosti voči našim občanom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom

Ako vyzerá vakcinácia na Slovensku.

Komentár Petra Schutza

Keď vedenie štátu mentálne nestíha

Riziko, že "kontinuálny skríning" situáciu zhorší, nie je zanedbateľné.


Už ste čítali?